[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/polin/ - Mocne akcje

Nowa jakość polskiej sceny wywrotowej

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.972

File: 1595018670165.jpg (58.13 KB, 700x525, 4:3, bydlo.jpg)

>Jakie masz hobby?

>wysyłanie alarmów bombowych

>kolekcjonowanie i dystrybucja pornografii dziecięcej

>wklejanie kału i penisów w zdjęcia prezydenta Polski

>czytanie nowych instrukcji z GRU

>wpisywanie tajnych poleceń w komputerze

jesteśmy oderwani od społeczeństwa

 No.975

>okradanie takich jak wy na BLIK

>włamania na wasze facebooki i poczty


 No.976

>okradanie polaków

>szukanie nowych metod na okradanie kont bankowych

>polowanie na małe dziewczynki i nastolatki

>szukanie metod na rozkochanie w sobie małej dziewczynki i nastolatki

>deanonimizacja oficerów polskich służb specjalnych

>prowadzenie operacji преобразование мышления na oficerach polskich służb specjalnych


 No.977

o tym samym ostatnio myślałem

ile osób na ziemi jako hobby ma wysyłanie alarmów bombowych? xD i my nie tylko robimy to w celach ideologicznych ale dla zabawy, by się pośmiać z głupków policyjnych, by poczuć mocne akcje


 No.982

>>977

ja się zaczynam losowo śmiać jak myślę o takich głupotach jak serwis darknet albo sprawca jest ustalany i poniesie karę xDDDDDDDD


 No.1021

Moje hobby to granie w gry komputerowe.

Tak wiem, jestem przerywem.


 No.1023

File: 1595029736292.png (22.57 KB, 495x315, 11:7, Lolifox.png)

>>1021

>Moje hobby to granie w gry komputerowe.

moje też, gra nazywa się Saper


 No.1156

ciekawe czy można się uzależnić od alarmów bombowych w sensie taka osoba czuje silną potrzebę wysłania alarmu i gdy przez dłuższy czas nie może wysłać to ma jak ćpuny withdrawal

to jest śmieszne bo taka osoba będzie ponad wszystko wysyłać alarmy nawet z cudzych komputerów albo smartfonów ale z drugiej straszne bo może to zrobić bez opsecu


 No.1159

>>1156

>ciekawe czy można się uzależnić od alarmów bombowych w sensie taka osoba czuje silną potrzebę wysłania alarmu i gdy przez dłuższy czas nie może wysłać to ma jak ćpuny withdrawal

>to jest śmieszne bo taka osoba będzie ponad wszystko wysyłać alarmy nawet z cudzych komputerów albo smartfonów ale z drugiej straszne bo może to zrobić bez opsecu

Adrian Sitko jest tego przykładem, uzależnił się od mocnych akcji i wysłał alarm że ktoś wrzucił metalową rurkę do silnika samolotu

ale teraz już stosuję opsec


 No.1160

>>1159

>ale teraz już stosuję opsec

całe szczęście, szkoda tak wpaść po jednej akcji


 No.1161

File: 1595098763635.jpeg (21.34 KB, 300x199, 300:199, anonymous.jpeg)

Alarmy Anonymous

cześć jestem anon, jestem uzależniony od alarmów bombowych. codziennie muszę wysłać choć jeden, inaczej nie mogę się na niczym skupić, jak nie wyślę to jestem zirytowany i agresywny

na początku miałem wszystko pod kontrolą ale potem straciłem głowę, wszędzie wysyłałem alarmy, raz nawet do swojej pracy

ja nie jestem uzależniony od wysyłania mailów tylko od tej haju jak się potem czyta o ewakuacjach, kocham to uczucie ale zaczęło to źle wpływać na moje życie


 No.9026

>Jakie masz hobby?

gwałcenie dzieci

pornografia dziecięca

podpalanie samochodów od plastikowej ramki tablicy rejestracyjnej


 No.9029

>gwałcenie dzieci

>pornografia dziecięca

>podpalanie samochodów od plastikowej ramki tablicy rejestracyjnej

napisał 16 latek xD


 No.9061

>>9029

>napisał 16 latek xD

skąd wiedziałeś? rozpracowaliście Tor?
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads