[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/polin/ - Mocne akcje

Nowa jakość polskiej sceny wywrotowej

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.9067

File: 1603055763074.jpg (342.87 KB, 500x966, 250:483, k.jpg)

Listopad 2020. Z dnia na tydzień chorych na koronawirusa przybywa lawinowo. Do pewnego szpitala regionalnego przywożą dwóch nowych priorytetowych pacjentów. Młoda lekarka Julia ma przed sobą dylemat. Jeden z pacjentów to znany naukowiec uhonorowany nagrodą Nobla za pracę która sprawiła Ziemię lepszym miejscem dla milionów ludzi.

Drugiego pacjenta - mordercę, pedofila i gwałciciela przywieźli z pobliskiego Zakładu Karnego.

Niestety respirator jest tylko jeden. Nasza bohaterka wydaje się stać przed poważnym wyzwaniem, ale ona już wie co robić. Przy podjęciu decyzji nie pomaga jej mózg i logika lecz hormony. Dodajmy też, że jest ona kilka dni przed okresem, co oznacza wzmożony popęd płciowy.

Jak myślisz, kto otrzyma pomoc i przeżyje?

 No.9068

>>9067

żaden z nich bo rozkurwie ich obu, a potem wyrucham pielęgniarke


 No.9083

kobiety to zwierzęta, nie myślą racjonalnie tylko uczuciami, instynktem

gdyby nie faceci to żyłyby jak murzyni


 No.9093

skoro kobiety was mordują, to macie prawo moralne do gwałcenia ich. trzeba gwałcić w nocy


 No.9094

>>9093

Czemu akurat w nocy? Ja wolę w dzień


 No.9096

>>9094

w nocy ciemno nie widać nic, nie ma świadków, łatwo spotkać pijaną kobietę wracającą samotnie


 No.9097

teraz wszyscy postują na /poland/

polin zostalo przejęte przez dzieci nauczane zdalnie


 No.9099

>>9097

post Vegety, kasować
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads