[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/polin/ - Mocne akcje

Nowa jakość polskiej sceny wywrotowej

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.8947

File: 1602951066004.jpg (85.65 KB, 512x309, 512:309, missiles.jpg)

czy jest coś na świecie co gdyby służby wam zaproponowały w zamian za zawieszenie waszej działalności przestępczej to przestalibyście? tylko coś realnego

 No.8949

tak

-ruchanie dziewczynek i nastolatek

-promowanie i gloryfikowanie pedofilii i hebefilii

-zamordowanie zdrajców i przeciwników wolności


 No.8963

założenie polskich obozów śmierci do których trafią polacy i zostaną przerobieni na mydło


 No.9002

żYDY na Mydło


 No.9051

Typowego polaka nie stać na mydło z Żyda więc na takie marne zaczepki nie warto zwracać uwagi. Nawet najmarniejszy Żyd jest wart tuzina najlepszych polaków.


 No.9053

>>9002

>>9051

po co służby piszą takie głupie posty?


 No.9055

>>9053

>po co służby piszą takie głupie posty?

może piszą takie rzeczy żeby zablokować foxa za "antysemityzm"

albo by przestraszyć normików by nie czytali ale to bez sensu bo robimy mocniejsze rzeczy niż wyzywanie żydów
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads