[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.41693

File: 1602961636914.jpg (959.79 KB, 1080x1920, 9:16, piotr patafiuk.jpg)

anonki gdzie zaloze jakies konto takie na ktorym moglbym trzymac pieniazki z wyjebek? w sensie bezposrednio pod to mialbym podpiete wyjebki

 No.41698

woah dude


 No.41701

to prawda


 No.41712

przecież w poradniku wyjebek >>>/polin/199 jest napisane żeby nie zakładać kont, tylko użyczać od ludzi chętnych do pracy w bitbay "praca z domu 200 zł dziennie"

no i tam nie masz trzymać pieniędzy, słupy mają jak najszybciej wypłacić kasę z bankomatu i nadać ekspres pieniężny na teraz do drugiego słupa

>>>/polin/199 (musisz kliknąć żeby przeniosło cię do poradnika wyjebek)


 No.41723

>>41693

>>41712

Nie słuchaj policjanta, rozpracowali jeden system który w dodatku pozwala im zwinąć 3-5 ludzi za jedną akcję i teraz do niego naganiają. Załóż sobie kilka kont kryptobankowości, sporo nowych projektów jest że bank normalny połączony z giełdą krypto.
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads