[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.41684

File: 1602414717546.jpg (63.88 KB, 591x960, 197:320, 120426751_811838212975953_….jpg)

hejka, jestem totalnie swiezak jesli chodzi o takie rzeczy. Mam kilka baz danych, okolo 200k maili. Chcialbym je wyslac jednorazowo jakims tanim i prostym dla mnie sposobem. Czy jest tutaj jakas duszyczka, ktora bylaby w stanie poprowadzic mnie, doradzic w jaki sposob moglbym to zrobic? Z gory dziekuje![Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads