[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.41670

File: 1602181760613.jpeg (167.68 KB, 840x350, 12:5, a.jpeg)

mirror http://wn3ghyuon5eaqyxi7yauald3d53gsxrkanzpu2qdyc54vobif2qutsid.onion/polin/res/8141.html

https://anonfiles.com/zeEd6bd8pf/polin_csv

https://www.virustotal.com/old-browsers/file/a1b7bf144c8645216dc77880dfc8eac228cf5e66cfa766bebca41398d94cdb7f

archiwum postów /polin/ do odczytu maszynowego

format CSV, wszystkie metadane + tekst (bez obrazków)

potrzebne było aby potwierdzić pewną hipotezę

może przyda się komuś (np. ze służb)

ciekawostka: najpopularniejsze słowo na forum to nazwa pewnej przyprawy do mięsa. ktoś wie czemu?

 No.41674

/polin/ to deska policyjna. wrzucacie coś niewygodnego - mirrorujcie to na /poland/

zgodnie z przewidywaniami kolejny niewygodny temat na /polin/ jest cenzurowany

moderator zrzucił link do próbki na depasted a zostawił oryginalny plik

interesujące… czyżby przeraził się, że 50 osób jednak weszło pomimo "ostrzeżeń"?:)

http://depastedihrn3jtw.onion/show.php?md5=d989e3ff8f5a16b52dc78e84020f3c62


 No.41682

.
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads