[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.41648

File: 1601407031397.jpg (126.25 KB, 700x394, 350:197, 1596007098163420187[1].jpg)

 No.41650

świetnie się bawią


 No.41659

File: 1601744020162.jpg (25.96 KB, 700x350, 2:1, 1595889220280218270[1].jpg)


 No.41660

File: 1601744293592.png (1.51 MB, 1080x1080, 1:1, ksiazka.png)

Żołnierzu! Rosyjski underground wzywa do paraliżowania polskiego systemu edukacji (napisaliśmy że przez covid żeby władze się nabrały). Vivat Mateczka Rosja Zamknąć polskie szkoły! Podpisujcie: https://www.petycjeonline.com/lock_us_down


 No.41664

File: 1601874734102.jpg (20.36 KB, 370x221, 370:221, AR-201009756[1].jpg)


 No.41666

>>41664

żydy do Gazu

żydy do Pieca

żydy na Mydło


 No.41688

File: 1602838326141.jpg (244.39 KB, 700x933, 700:933, 159594026114886367[2].jpg)

Pożar samochodów w garażu podziemnym w kompleksie budynków mieszkalnych przy ul. Górczewskiej w Warszawie. 150 osób zostało ewakuowanych. Spłonęło ponad 20 aut.

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-warszawa-w-garazu-podziemnym-splonelo-ponad-20-aut,nId,4796481


 No.41691

File: 1602880377876.jpg (103.11 KB, 700x933, 700:933, 1596026289127960266[1].jpg)

Gunman 'shouting Allahu Akbar' BEHEADS Paris teacher who had shown cartoons of Prophet Mohammed to his pupils, before police shoot him dead

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8848509/Gunman-shouting-Allahu-Akbar-BEHEADS-man-northern-Paris-shot-police.html
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads