[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.41614

File: 1599820982213.jpg (40 KB, 410x337, 410:337, mitnick.jpg)

Czołem,

Piszę książkę o hacking, hakerach i polskiej społeczności w darknecie. Szukam odważnych ludzi, którzy - anonimowo - opowiedzą mi o swoich doświadczeniach. O hackingu panuje wiele krzywdzących mitów, portale od czasu do czasu je powielają, nie sięgając do źródeł i nie pytając zainteresowanych. Ja chcę zapytać: o początki, pierwsze i kolejne doświadczenia, ale też wyznawane wartości, podejście do spraw i świata.

Nie jestem "podstawiony", nie jestem z KGP :)

Moje książki można sprawdzić, wpisując w wyszukiwarkę hasło: "Ludzie i gady".

Zachęcam i zapraszam do kontaktu: [email protected]

Czekam i pozdrawiam :)

MS[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads