[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.41589

File: 1599078045848.jpg (29.06 KB, 960x699, 320:233, FB_IMG_1598988374937.jpg)

Witam, proszę o oznaczenie tematu o wyciekach z polskich stron internetowych (cyfrowe.pl itd.). Waluta watykanska wynagradzam!

 No.41591

Od małego interesowałem się fekalną pedofilią i kotletami z gówna. Budowałem z nich całe miasta, narody i cywilizacje: fekaloistyczny świat będący marzeniem każdego fekalnego pedofila, który poświęcił życie na zgłębianie tajemnic smrodu z dupy. Fuj.


 No.41592

>>41591

To przez to, że twój stary ruchał twoją starą w dupę i miała ciążę odbytową. Stara zamiast urodzić poprostu cię wysrała jak gówno i przez to jesteś takim życiowym gównem i wysrywem.


 No.41603

>>To przez to, że twój stary ruchał twoją starą w dupę i miała ciążę odbytową. Stara zamiast urodzić poprostu cię wysrała jak gówno i przez to jesteś takim życiowym gównem i wysrywem.

Japa kiepie


 No.41605

>>41603

Kiep japo.


 No.41607

NA POLIN TY DURNIU JEBANY

BAZA FORUM PLAY

>>>/polin/5765
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads