[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.41413

File: 1596010519422.jpg (133.03 KB, 639x750, 213:250, 1459279475096.jpg)

Napisałem do admina lolifoxa o usunięcie deski /poland/

 No.41415

co kurwa? jakie usunięcie?


 No.41416

Ta deska służy do reklamowania policyjnych honeypotów. Lepiej aby jej nie było


 No.41417

ლ( ° ੪ ° )ლ

a na polin pracuje R.M.Viller - > D💎mNd Miller -> 👮👮👮👮

na szczęście 🐕 🐕 🐕 chuja mogą.

ino pedusów zgrywać (≧ ᗜ ≦)


 No.41418

>>41416

>Ta deska służy do reklamowania policyjnych honeypotów. Lepiej aby jej nie było

popierdoliło głupka z polskich służb?


 No.41419

>>41417

>a na polin pracuje R.M.Viller

R.V.Miller to Piotr Konieczny, nastąpiła kompromitacja cwela


 No.41421

Dlaczego ta gównem śmierdząca deska jeszcze nie została usunięta?


 No.41422

No wlasnie przeciez i tak jest martwa ile tu osob pisze 2/3? i to jeszcze raz na ruski rok XDDD. Teraz wszyscy spamia na zydoskim honeypocie >> /polin/


 No.41435
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads