[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.41397

File: 1595873016730.jpg (24.27 KB, 500x281, 500:281, 158528437517528961[2].jpg)

Komendant CBŚP: nie da się nadążyć za przestępcami w rytmie ośmiogodzinnej służby

Mamy tę możliwość, że dobieramy ludzi, którzy mają już ogromne doświadczenie, które zdobywali w jednostkach terenowych. Staramy się wyłapywać, wynajdywać i współpracować z tymi najlepszymi, za co jesteśmy bardzo wdzięczni Komendom Wojewódzkim i Komendzie Stołecznej Policji.

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/komendant-cbsp-nie-da-sie-nadazyc-za-przestepcami-w-rytmie-osmiogodzinnej-sluzby,202231.html

 No.41398

File: 1595877277565.png (70.12 KB, 270x221, 270:221, russianhacker.png)

Ruskiej kurwy sie nie bac tylko w dupe jebac


 No.41399

wszyscy postują na >>>/polin/


 No.41400

wszyscy postują na >>>/polin/ 2


 No.41401

wszyscy postują na >>>/polin/ 3


 No.41402

wszyscy postują na >>>/polin/ 4


 No.41403

wszyscy postują na >>>/polin/ 5




[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads