[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.41347

File: 1595714164676.jpeg (90.03 KB, 304x834, 152:417, 8B9F5F3B-4DE3-4BD8-9D82-4….jpeg)

Nk opowie coś więcej o tej Julce Liecau

 No.41351

wszyscy postują na >>>/polin/


 No.41352

wszyscy postują na >>>/polin/ 2


 No.41353

wszyscy postują na >>>/polin/ 3


 No.41354

wszyscy postują na >>>/polin/ 4


 No.41355

wszyscy postują na >>>/polin/ 5


 No.41370

Atencyjna semi-alternatywka koorewka. Była kiedyś u konona i joora na lajwie, potem była dość mocno forsowana na Vi. Na swojego instagrama wrzuca jakieś nie śmieszne zdjęcia z dworca albo z dziwnie pomalowana twarzą.

Zasadniczo nie ma o czym pisać, nudna i przewidywalna jest jak 95% koorew.


 No.41377

wszyscy postują na >>>/polin/


 No.41378

wszyscy postują na >>>/polin/ 2


 No.41379

wszyscy postują na >>>/polin/ 3


 No.41380

wszyscy postują na >>>/polin/ 4


 No.41381

wszyscy postują na >>>/polin/ 5
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads