[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.40774

File: 1594920227876.jpg (183.49 KB, 600x450, 4:3, candidabalanitis.jpg)

jak tam stulejarze? dalej udajecie gangsterke?

 No.40778

Odezwal sie pedal co czysci jaja swoim pasterzom i o 6 rano wchodzi na forum ogladac dziecieca pornografie XDDDDDD.


 No.40783

>Odezwal sie pedal co czysci jaja swoim pasterzom i o 6 rano wchodzi na forum ogladac dziecieca pornografie XDDDDDD.

Zwiększ dawkę leków.

O 6 rano śpię.

Wstaję o 7.


 No.40828

>Odezwal sie pedal co czysci jaja swoim pasterzom i o 6 rano wchodzi na forum ogladac dziecieca pornografie XDDDDDD.

na tym forum nie ma pornografii dzieciecej i nigdy nie bedzie, bo jestescie na to za slabi


 No.40833

>>40783

Dobrze psiarski pedale zwieksze ci dawke, juz wypisuje recepte XDDDDDDDDDDD. I nie szczekaj bo pasterz ci nie pozwolil XDDD.


 No.40834

>>40828

>na tym forum nie ma pornografii dzieciecej i nigdy nie bedzie, bo jestescie na to za slabi

To wspaniale, w koncu jakas dobra wiadomosc :).


 No.40852

pedały z polskich służb gadają same ze sobą

my postujemy na >>>/polin/


 No.40853

cioty z polskich służb gadają same ze sobą

my postujemy na >>>/polin/


 No.40854

geje z polskich służb gadają same ze sobą

my postujemy na >>>/polin/


 No.40855

lizodupcy z polskich służb gadają same ze sobą

my postujemy na >>>/polin/


 No.40856

walikonie z polskich służb gadają same ze sobą

my postujemy na >>>/polin/


 No.40858

walikonie z polskich służb naganiają nas nachalnie na swoją teczkującą deskę

my postujemy jak zwykle na >>>/poland/


 No.40863

bump


 No.41503

UP


 No.41510

bumb


 No.41519

bumb


 No.41524

WYJEBALO MI GAZ Z DUPY


 No.41525

zdefekowavel se starekl kurwie na ryło haHAHAHA


 No.41530

fafafa


 No.41550

upup


 No.41557

XDD


 No.41609

a kurwa


 No.41615

beka


 No.41624

chuja oglodac kurwy
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads