[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.36176

File: 1593582558692.jpg (16.8 KB, 400x400, 1:1, nos.jpg)

Większość czynności życiowych jest powiązana z nawykami. Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Nasze nawyki decydują o jakości naszego życia. Mogą pomagać lub przeszkadzać w realizowaniu naszych celów. Są ludzie, którzy do końca życia pozostaną niewolnikami swoich nawyków. Złe nawyki bardzo łatwo wyrobić, lecz życie z nimi jest bardzo uciążliwe. Dobre nawyki trudniej ukształtować, lecz życie z nimi jest o wiele prostsze i łatwiejsze. Warto wiedzieć, jak można kształtować swoje nawyki.

Nawyk jest czynnością, którą wykonujemy automatycznie. To podświadoma forma zachowania. Nawyki to zazwyczaj codzienne zachowania, które wykształciliśmy przez długie powtarzanie i od pewnego momentu wykonujemy je bez udziału świadomości. Wiele czynności dokonywanych podczas jazdy samochodem czy rowerem to nawyki. Sznurowanie butów, jedzenie łyżką czy widelcem to także czynności nawykowe, podobnie mycie zębów, codzienne bieganie, ale również objadanie się słodyczami, picie alkoholu, obmawianie, negatywne oceniania siebie itd. Nawyk jest zautomatyzowanym zachowaniem, które jest kontrolowane przez podświadomość.

W jaki sposób można wykształcić nawyki i jak długo to trwa

Przeciętny czas wytworzenia nawyku waha się od 17 dni do 240 dni. Wiele zależy od konsekwencji, siły woli oraz wiedzy i umiejętności. Kluczem do sukcesu jest systematyczność i odpowiednie budowanie zewnętrznych rytuałów, dodawanie do wytworzonych czynności kolejnych. Na przykład zawsze rano po umyciu zębów przebieram się w sportowy strój, wkładam sportowe buty i biegam. Stałą czynnością jest mycie zębów, a jeśli po nim wytworzę nawyk przebierania się, to systematyczne zdecydowanie się na codzienny bieg będzie łatwiejsze i obudowane rytuałem, który – jak ścieżka czy droga – prowadzi automatycznie do celu. Po jednym wytworzonym nawyku możemy przejść do następnego: zawsze po powrocie z codziennego biegania biorę prysznic, a później poświęcam 15 min na uczenie się języka.

Wysiłek związany z wyrabianiem nowych nawyków daje poczucie satysfakcji i pewności siebie, lepiej siebie oceniamy i bardziej szanujemy. Dzięki dobrym nawykom możemy dokonać zmian na lepsze w każdym aspekcie swojego życia. Dobrze jest wybrać na początek tylko jeden nawyk, który chcemy wprowadzić, i zacząć to realizować. Bardzo pomocne jest codzienne zapisywanie swoich osiągnięć czy niepowodzeń. Często wykonywane czynności nawykowe eliminują i wypierają te, które wykonujemy coraz rzadziej.

 No.36599

nie jest łatwo odzwyczaić się dłubania w nosie i smarowania kozami ściany
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads