[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.36166

File: 1593578812759.jpg (47.65 KB, 750x430, 75:43, myslenie.jpg)

Każdego dnia borykamy się ze strumieniem negatywnych myśli. Są to czarne scenariusze dotyczące przyszłości, rozpamiętywanie doznanych krzywd, straconych możliwości. Nasz nastrój może wynikać z głęboko zakorzenionego nawyku koncentracji na tym co złe, niedoskonałe, brzydkie. To postawa „szukania dziury w całym”. Często przygnębia nas porównywanie się z innymi, z ludźmi bogatszymi, piękniejszymi, zdolniejszymi, zdrowszymi, bardziej szczęśliwymi. Co zrobić by uporać się z widzeniem wszystkiego w czarnych kolorach?

Możemy porównać nasze życie do pociągu, który prowadzimy. Zatrzymujemy się na kolejnych stacjach by mogli wsiąść do niego oczekujący pasażerowie.

Kim oni są? To nasze emocje i uczucia, miłe lub trudne wspomnienia, oczekiwania, pragnienia, traumy, schematy myślenia wypracowane przez lata, różne wyuczone reakcje i postawy, poglądy i przekonania dotyczące nas i zewnętrznego świata, motywacje, nawyki itd.

Wśród pasażerów są tacy, których lubimy i dobrze czujemy się w ich obecność, są też tacy, których nie znosimy, boimy się i chcemy by natychmiast opuścili nasz pociąg.

Problem polega na tym, że na stacjach nowi pasażerowi tylko się dosiadają - nikt nie wysiada. To co zdarzyło się w historii naszego życia już na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Nawet gdy gwałtownie będziemy chcieli to usunąć, wyprzeć to przejdzie to do naszej podświadomości i może się odzywać w najmniej oczekiwanych chwilach.

Mądrości życiowa zawsze prowadzi nas do życia pełnią w chwili obecnej. Im bardziej zajmują naszą uwagę niechciani pasażerowie tym bardziej rozdrapujemy naszą przeszłość lub martwimy się o naszą przyszłość. Im bardziej chcemy ich usunąć tym bardziej oni się opierają.

Każda uwaga poświęcona negatywnym myślom, trudnym emocjom i bolesnym wspomnieniom oddala nas od „tu i teraz”. To sprawia, że coraz mniej uważnie i niedbale prowadzimy nasz pociąg a życie „przecieka nam przez palce”.

Co zrobić by móc sobie z tym poradzić?

Najważniejsza jest zmiana naszej postawy wobec odbioru rzeczywistości. U podstaw zmiany zawsze leży akceptacja samego siebie, dotyczy to nie tylko naszych zalet, zdolność i licznych talentów, możliwości ale także wad, słabości, złych skłonności, popełnionych błędnych decyzji życiowych, zranień i krzywd, które doświadczyliśmy.

Kolejną sprawą jest przyglądnięcie się naszym oczekiwaniom. Czy są realne? Czy nie są nazbyt wygórowane?

Zawiedzione oczekiwania wobec siebie, swoich bliskich, wobec naszego życia są często źródłem bólu i psychicznego cierpienia. Akceptacja swoich trudnych stron, urealnienie oczekiwań są procesami, które będą towarzyszyć nam aż do śmierci. Kiedy mamy świadomość długości procesu i każdego dnia rozpoczynamy trud wewnętrznej przemiany łącząc technikę „małych kroków” z „perspektywą długodystansowca” życie staje się bardziej znośne i coraz bardziej szczęśliwe.

Tym co bardzo pomaga w opanowaniu negatywnych myśli to uważność, życie chwilą obecną, sztuka koncentrowania się wyłącznie na tym co z zaangażowaniem robimy w danej chwili.

 No.36619

by wejśc z pułapki negatywnego myślnenia trzeba przestać myśleć
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads