[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.36163

File: 1593578674980.jpg (79.53 KB, 750x430, 75:43, image.jpg)

Virtual Speech Therapy System w oparciu o analizę głosu i artykułowania zidentyfikuje wadę wymowy oraz wybierze formę terapii. System zapewni spersonalizowaną terapię leczenia wad wymowy przy wykorzystaniu interaktywnych gier oraz zapewni bieżącą informację zwrotną o postępach pacjenta. Projekt uzyskał dofinansowanie niemal 4 mln zł. ze środków Funduszy Europejskich, dysponowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem polskiej gospodarki. Prace badawczo-rozwojowe, które prowadzą pozwalają na wytworzenie technologii wzmacniających ich konkurencyjność. Cieszy mnie, gdy te technologie pomagają również rozwiązać problemy z którymi się mierzymy na co dzień.

- powiedział Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Dane przedstawione w „Krajowych ramach strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020” wskazują, iż w Polsce, co piąte dziecko ma różnego rodzaju problemy z zaburzeniami słuchu i mowy. Wymagają one okresowej bądź stałej opieki audiologicznej, logopedycznej, foniatrycznej oraz psychologicznej. Z powodu powyższych zaburzeń duży odsetek populacji ma problemy w adaptacji w środowisku szkolnym, wykryte zaburzenia komunikowania się, a także ograniczenia w przyswajaniu wiedzy czy mniejszą znajomość języka. Ponadto, trudności w czytaniu, mówieniu i pisaniu.

Dzięki grantom z programu Inteligentny Rozwój możemy wspierać innowacyjne projekty polskich firm. W przypadku projektu Industi to również rzeczywista pomoc osobom, które mają wady wymowy i dysfunkcje słuchu. To dobry przykład tego, jak Fundusze Europejskie przyczyniają się do podniesienia jakości życia, a biznes angażuje się w działania prodostępnościowe i prospołeczne.

- ocenia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

System będzie stanowić nowość w dziedzinie leczenia wad wymowy oraz przyczyni się do rozwoju rynku usług telemedycznych. Przezwyciężenie obecnych barier technologicznych poprzez opracowanie technologii systemu VSTS pozwoli na stosowanie personalizowanej terapii leczenia wad wymowy. Wykorzystanie modułu modeli terapeutycznych oraz modułu spersonalizowanego programu terapii zapewni efektywność terapii, zwłaszcza wśród najmłodszych pacjentów. VSTS zapewni lekarzom dostęp do wyników swoich pacjentów oparty na algorytmicznym module analiz efektów i module walidacji poprawności ćwiczeń w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

W obecnym stanie techniki metody leczenia wady wymowy są nieefektywne, czasochłonne i szczególnie trudne do prowadzenia dla najmłodszych pacjentów. Firma Industi, która ma doświadczenie w opracowaniu produktów medycznych, postanowiła zmienić ten stan rzeczy. W zespole B+R spółki znajdują się specjaliści z zakresu językoznawstwa, otolaryngologii, logopedii, audiologii, ortodoncji, biocybernetyki, inżynierii biomedycznej oraz mechatroniki. Interdyscyplinarny zespół jest podstawą przy prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych.

- tłumaczy Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. -

VSTS będzie wyposażony w programy oraz wielopoziomowe gry terapeutyczne dostosowane do modeli terapeutycznych, które za pomocą wizualizacji będą wspierać korygowanie artykulacji poszczególnych głosek przez pacjentów. Zapewni to wyższą efektywność terapii, monitorowanie postępów oraz szybką korekcję wadliwej wymowy. Terapia z wykorzystaniem gier i programów zapewni graficzny feedback dla pacjentów oraz sprawi, że proces terapii będzie mniej uciążliwy od obecnych metod leczenia.

Założeniem VSTS jest oparcie spersonalizowanej terapii mowy dla pięciu grup zaburzeń, w której dla każdej grupy zostanie osadzonych 11 modeli korekcji artykulacji głosek dla dwóch grup wiekowych - dzieci i osób dorosłych. Terapia ta zostanie dostosowana do indywidualnej wady wymowy i pacjenta realizowana za pomocą interaktywnej gry terapeutycznej.

Virtual Speech Therapy System umożliwi wzmocnienie percepcji słuchowej, dotykowej i wzrokowej w zakresie odpowiadającym za odbiór bodźców charakterystycznych dla poszczególnych dźwięków mowy. Usprawnianie artykulacji wymaga powtarzania ćwiczeń kilka razy dziennie, często przez kilkanaście miesięcy, a nawet lat. Opracowany system w sposób istotny poprawi autokontrolę słuchową, dotykową i wzrokową w procesie mówienia. Dzięki atrakcyjnej interaktywnej formie terapii zachęci do systematycznych ćwiczeń i zminimalizuje zjawisko męczliwości motorycznej, powszechnie występującej w terapii wad wymowy. Zastosowanie wkładki terapeutycznej wysyłającej i odbierającej sygnały z biokompatybilnych sensorów umiejscowionych we wkładce ortodontycznej zamiast ingerencji szpatułką lub palcem przez terapeutę zwiększy efektywność i komfort terapii. System w oparciu o układ sensorów zapewni bieżącą informacje zwrotną o postępach pacjenta w terapii wad wymowy, co znacząco zwiększy możliwości terapii domowej. .

 No.36774

po co leczyć wady wyumowy nie lepiej leczyć covid?
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads