[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.15061

File: 1585156187907.gif (4.14 MB, 360x480, 3:4, di aj ejcz oł.gif)

 No.15063

bump


 No.15064

Sanepid zamyka cały szpital przy Poznańskiej! ZDJĘCIA

Decyzją Sanepidu Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu zostaje zamknięty. Przed placówką jest nasz reporter, Marcin Spętany. – Pojawiły się informacje o śmierci pacjenta z koronawirusem.

http://www.faktykaliskie.pl/wiadomosci/spoleczne/sanepid-zamyka-caly-szpital-przy-poznanskiej-zdjecia,5364.html


 No.15065


 No.15069

Paraliż w sanepidzie. 9 pracowników zakażonych koronawirusem

Sanepid musi poddać kwarantannie swoich pracowaników. U dziewięciu z nich wykryto koronawirusa za pomocą szybkiego testu. Zamknięto stację we wtorek.

https://wtv.pl/sanepid-260320-ws-paraliz


 No.15072

Izba wytrzeźwień na kwarantannie z powodu koronawirusa

https://www.tvp.info/47287198/izba-wytrzezwien-na-kwarantannie-z-powodu-koronawirusa


 No.15079

temat założony przez policję, prowokacja


 No.15104

>>15065

a można było kliknąć ikonę Tor Browser i wyklikać w nim 30 alarmów bezkarnie
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads