[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.15057

File: 1585077905786.jpg (Spoiler Image, 11.11 KB, 150x200, 3:4, 506643[1].jpg)

Policja na imprezie ojca Tadeusza Rydzyka. "Wykonywali służbowe obowiązki"

Rząd nie widzi nic nadzwyczajnego w zaangażowaniu policji i orkiestry reprezentacyjnej Marynarki Wojennej w obchody 28. urodzin Radia Maryja. Z informacji przekazanych przez MSWiA i MON, wynika, że policja pojawiła się tam służbowo, a orkiestra grała w ramach wykonywania "statutowych zadań”.

https://wiadomosci.wp.pl/policja-na...konywali-sluzbowe-obowiazki-6492069366527617a

milicyjnei kurwy przestaniesz się bac będziesz się z niei śmiać ㋛[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads