[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.15042

File: 1583531909210.jpg (49.29 KB, 880x535, 176:107, t.jpg)

https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,25667312,oszustwo-na-blik-a-sopocka-policja-poszukuje-zlodzieja.html?disableRedirects=true

dlaczego ci nagrani pod bankomatem rozmawiają przez telefon? tak jakby ktoś im podawał głosowo

 No.15337

File: 1585692953321-0.jpg (69.21 KB, 807x400, 807:400, a.jpg)

File: 1585692953321-1.jpg (46.38 KB, 703x490, 703:490, b.jpg)


 No.15338

File: 1585692973675.jpg (146.01 KB, 1171x529, 1171:529, c.jpg)


 No.15339

File: 1585693022141.jpg (83.86 KB, 900x475, 36:19, a.jpg)


 No.15342

File: 1585693723006.jpg (74.75 KB, 1093x658, 1093:658, a.jpg)


 No.15344

tutaj wywiad z blikowcem, twierdzi że zarabia 30-60 tysięcy dziennie

Rozmowa z CYBERPRZESTĘPCĄ

ja w to nie wierzę, ale i tak szanuję
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads