[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.15031

File: 1583507370673.png (302.55 KB, 724x669, 724:669, nk.png)

W dzisiejszym fredzie omówimy sprawe znajomych

Wy też macie tak spierdolonych znajomych?

Takie npc co łyka każdy trend i nie myśli jak prawdziwa osoba

Kurwa co ich tak dużo,coraz cześciej myśle że nie dorobiona ta symulacja[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads