[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.15030

File: 1583507187968.png (30.13 KB, 1200x1200, 1:1, NaszaKopalnia.png)

Znacie jakieś polskie grupy/organizacje zajmujące się hackowaniem? Nie chodzi mi o te legal, tylko te co się ukrywają i ciężko jest do nich się dostać

i jak mógłbym zwrócić ich uwage?

 No.15033

właśnie zwróciłeś, nie zawracaj nam już dupy ok? jesteśmy zajęci hackingiem


 No.15036

>>15033

Was, JanuszHackerTeam nie prosilem o opinie


 No.15038

tak, znam lolifox
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads