[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.14999

File: 1583256141308.jpg (25.86 KB, 640x421, 640:421, 13553708[3].jpg)

POWTÓRKA

niemoge postowac zna Lolivox z przegladarki TOR co debile mogli namieszac i jak to naprawic-cybermilk nie szczekać.

 No.15000

File: 1583257032499.jpg (86.49 KB, 605x807, 605:807, 1571312381156139308[1].jpg)

po zapostowaniu wewala coś TAKIEGO :

Error

An error has occured.

Your browser sent an invalid or no HTTP referer.


 No.15009

>>15000

no pisze ci że zły lub brak Referer w nagłówkach

albo któryś dodatek do przeglądarki to zrobił albo sam przestawiłeś w about:config np

network.http.sendRefererHeader

network.http.referer

i skoro nie możesz postować to jak zapostowałeś ten temat?


 No.15027

dodatki wylączone

network.http.sendRefererHeader - liczba calkowita 2

network.http.referer liczba calkowita 2


 No.15028

File: 1583271943657.jpg (94.22 KB, 700x525, 4:3, 1571307768173349920[2].jpg)

dziękuje


 No.15032

Czy wy też kilka dni nie mieliście dostępu do lolifoxa, czy to mnie się coś z połączeniem jebało..?


 No.15034

>>15032

z lolifoxem było wszystko ok

przykro mi ale najprawdopodobniej byłeś atakowany przez polskie służby które chciały się upewnić że jesteś członkiem grupy terrorystycznej LOLIFOX stąd te losowe problemy z dostępnością


 No.15039

>>15032

tak, policja zablokowała hosting
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads