[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.13832

File: 1581706872708.jpg (29.43 KB, 720x540, 4:3, FB_IMG_1581706842512.jpg)

Wiadomo kto odpowiada za alarmy bomowe w większych miastach w Polsce ?

Chce tej osobie pogratulować

Ból dupy osób co byly w kinach na walentynkach jest dla anona co to zrobił czymś wspaniałym xD

https://polskatimes.pl/alarmy-bombowe-w-galeriach-handlowych-w-calym-kraju-warszawa-bydgoszcz-lublin-gdansk-katowice/ar/c1-14789780

 No.14024

>Ból dupy osób co byly w kinach na walentynkach jest dla anona co to zrobił czymś wspaniałym xD

a karaczanki zamiast działać to tylko płaczą między sobą


 No.14026

>>14024

>a karaczanki zamiast działać to tylko płaczą między sobą

Nk link


 No.14079

>>14026

Jemu nie dawajcie xD

To jakiś ułomek, był wczoraj bul dupy na kara o to. Pewnie sierota nie umi tam wejść xD


 No.14085

>>14079

>Jemu nie dawajcie xD

>To jakiś ułomek, był wczoraj bul dupy na kara o to. Pewnie sierota nie umi tam wejść xD

dobra anonie wypierdalaj poprostu jestem leniwy i nie chce mi sie na ten syf wchodzić


 No.14148

>>14079

>To jakiś ułomek, był wczoraj bul dupy na kara o to.

ból dupy o co?

o to że alarmy uniemożliwiły karaczankom walentynki z dziewczyną?

czy o to że karaczany nie potrafią i nie robią alarmów?
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads