[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.13819

File: 1581693056191.jpg (44.4 KB, 926x468, 463:234, c.jpg)

Sytuacja na polskim rynku nieruchomości jest DRAMATYCZNA - janusze wykupują wszystkie mieszkania w dużych miastach. Nieruchomości z dobra podstawowego stały się elementem spekulacyjnym - ich ceny rosną w nieskończoność a młodych ludzi którzy potrzebują gdzieś mieszkać nie stać na własne 4 kąty. Ceny mieszkań w Krakowie, Warszawie Wrocławiu i Trójmieście tak poszybowały, że aby kupić mieszkanie dla rodziny(80m2) trzeba być milionerem.

Towarzystwo MDW proponuje następujące zmiany:

1. Zakaz flippowania- po zakupie nieruchomości można ją sprzedać dopiero za 3 lata

2. Wprowadzenie podatku katastralnego (0% dla pierwszej, 2% dla drugiej,10% dla trzeciej posiadanej nieruchomosci, 20% dla czwartej i co 5 procent wiecej dla kolejnych)- ma to na celu utemperowanie kasty januszy rentierów posiadających kilkanaście mieszkań na wynajem

3. Zakaz najmu krótkoterminowego dla turystów - powinni oni mieszkać w hotelach które zostały stworzone do tego celu

4. Podwyższenie stóp procentowych do poziomu gwarantującego zysk z lokat lepszy niż inflacja - nie może być tak że janusz woli kupić mieszkanie zamiast trzymać pieniądze na lokacie

5. Zakaz hurtowego kupna mieszkań od deweloperów - jedna osoba/firma będzie mogła kupić max 1 mieszkanie w danej inwestycji

 No.13820

młodzi są leniwi, w ich wieku pracowałem za darmo i się cieszyłem że robota była


 No.13821

>>13820

widzisz ty pracowałeś za darmo a ja z domu do pracy przynosiłem pieniądze by móc pracować


 No.13824

>>13821

zapachnialo dramatem xddd


 No.13826

>>13821

widzisz ty pracowałeś za darmo a ja z domu do pracy przynosiłem pieniądze by móc pracować

a ja siedze w domu a pieniadze same przychodza


 No.13827

>>13824

>zapachnialo dramatem xddd

do roboty byście poszli i wzięli kredyt na 30 lat a nie postowali na forum dla pedofilów

ja sobie zarobiłem na mieszkanie w centrum warszawy, za dobre oceny w szkole tato mi kupił


 No.14019

to można okradać i oszukiwać staruchów

nalezy im się za to że kupili za PRL mieszkanie za kilka tysięcy dolarów a chcą sprzedać za 100000 dolarów młodym


 No.15430

korona ich trochę podreguluje

ale co z tego jak ludzie spoza kasty będą bez kasy i bez pracy


 No.15433

>>15430

>ale co z tego jak ludzie spoza kasty będą bez kasy i bez pracy

trzeba zacząć okradać
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads