[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.13809

File: 1581678445858.png (29.5 KB, 720x925, 144:185, autistic chad.png)

co się stało z topic links? esuj nie jeździ a mirrory nie są aktualizowane

czy używanie programów typu i2p gnunet do placków jest bezpieczne? nie nie zamierzam z nich korzystać pytam z czystej ciekawości

rindexxx nie jeździ. skąd bierzecie placuchy?

 No.13810

File: 1581685698182.jpg (32.51 KB, 485x336, 485:336, placuchy777.jpg)

>skąd bierzecie placuchy?


 No.13812

>co się stało z topic links? esuj nie jeździ a mirrory nie są aktualizowane

pewnie admin wyłączył

>czy używanie programów typu i2p gnunet do placków jest bezpieczne?

nie

i niby po co? przecież wszystko jest w Tor

>rindexxx nie jeździ. skąd bierzecie placuchy?

może wróci ale na razie polecam http://cutieg6ima3wwyee.onion/gl/


 No.13814


 No.13946

rindexxx działa


 No.14035
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads