[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.13212

File: 1580734330745.jpg (Spoiler Image, 50.57 KB, 600x900, 2:3, 7.jpg)

http://archive.md/wip/bljR5

>Według informacji, do których dotarła PAP, czwórka nastolatków pochodzących z Warszawy i jej okolic od jakiegoś czasu interesowała się przeprowadzeniem zamachu w jednej ze stołecznych szkół. Nieoficjalnie ustalono, że nastolatkowie interesowali się m.in. zamachami terrorystycznymi, do których dochodziło na terenie Stanów Zjednoczonych. - Na swoich profilach na portalach społecznościach obserwowali profile sprawców zamachów z Ameryki - powiedział wysoki rangą oficer znający szczegóły sprawy.

>Warto, aby rodzice korzystali z narzędzi informatycznych, programów, które pomogą im w kontroli zachowania dziecka w korzystaniu z internetu. Jest oczywistym, że żaden rodzic nie będzie w stanie być przy dziecku przez cały czas. Bardzo często dzieci wracają ze szkoły, gdy rodzice są jeszcze w pracy i wówczas korzystają ze swoich komputerów. Programy nadzorujące ich ruch w sieci mogą skutecznie wspierać rodziców i sygnalizować sytuacje, w których bezpieczeństwo dzieci będzie zagrożone lub ich aktywność może wiązać się z potencjalnym niebezpieczeństwem. Wydaje się również zasadnym, aby takiego zagadnienia jak bezpieczeństwo dzieci w sieci i potencjalne zagrożenia związane z jej wykorzystaniem były poruszane m.in. na lekcjach informatyki - dodał.

 No.13216

stare kobiety są obrzydliwe


 No.13217

>Warto, aby rodzice korzystali z narzędzi informatycznych, programów, które pomogą im w kontroli zachowania dziecka w korzystaniu z internetu

>Programy nadzorujące ich ruch w sieci mogą skutecznie wspierać rodziców i sygnalizować sytuacje, w których bezpieczeństwo dzieci będzie zagrożone lub ich aktywność może wiązać się z potencjalnym niebezpieczeństwem

wiadomo, najlepszym rozwiązaniem jest zabranie wolności i inwigilacja


 No.13218

>Wydaje się również zasadnym, aby takiego zagadnienia jak bezpieczeństwo dzieci w sieci i potencjalne zagrożenia związane z jej wykorzystaniem były poruszane m.in. na lekcjach informatyki

Czego by ich tam uczono?


 No.13222

>>13218

>Czego by ich tam uczono?

że w internecie nikt nie jest anonimowy :D


 No.13225

>>13222

>że w internecie nikt nie jest anonimowy :D

xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


 No.13228

>>13225

w końcu wydział do walki z cyberprzestępczością zawsze zatrzymuje bomberów z płońska albo innych terrorystów


 No.13232

>>13228

rozbawiło mnie bo naprawdę tak mówią

>bomberów z płońska

xD


 No.13238

>>13232

>rozbawiło mnie bo naprawdę tak mówią

mają wyobraźnię chłopaki

>bomberów z płońska

>xD

w końcu złapali groźnego bombera który wrabiał innych ludzi :D


 No.13370

>Na swoich profilach na portalach społecznościach obserwowali profile sprawców zamachów z Ameryki

z takim rozumem i OPSEC za wiele by i tak nie zrobili

a takie profile które obserwowali to honeypoty


 No.15083

File: 1585359972447-0.jpg (92.29 KB, 453x604, 3:4, a po szkole.jpg)

>>13212

to bardzo poważni zamachowcy
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads