[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.12747

File: 1579721652284.jpeg (45.31 KB, 675x1200, 9:16, received_720295961804920.jpeg)

gdzie mogę kupić konto na wykopie?

 No.12748

nie znam takiego miejsca

ale można zrobić tak:

-ogłoszenie na olx lub stronach zlecenia itp, że płacisz za konta wykop, by zakładali

-znaleźć hakera złodzieja który nakradnie i ci sprzeda

-sam możesz kraść hakować, phishing, bazy


 No.12751

>>12748

>-sam możesz kraść hakować, phishing, bazy

za trudne i w dodatku nielegalne. Phishing do wykopu się nie nada


 No.12764

>>12747

>gdzie mogę kupić konto na wykopie?

kupujesz bazę haseł i sprawdzasz ręcznie lub automatycznie kto ma konto na wykopie

proponuję użyć tego https://www.wykop.pl/wpis/46898451/siema-ponad-tydzien-temu-zglosilem-moim-zdaniem-sp/

słyszałem że pewna grupa osób dysponuje też innymi metodami

>>12748

>-ogłoszenie na olx lub stronach zlecenia itp, że płacisz za konta wykop, by zakładali

albo piszesz że oferujesz pracę

potem prosisz o podanie numeru telefonu

potem przychodzi im sms od wykopu

potem prosisz o podanie kodu z smsa w celach weryfikacji przez twoją firmę

>>12751

>za trudne i w dodatku nielegalne

jebnąłem śmiechem

podwójnie


 No.12765


 No.12766

>>12765

>nie działa

klikasz Ctrl+Shift+L do skutku


 No.12779


 No.12781

>>12779

>tam pisze że już naprawili to

no i masz przykład dlaczego tajny klub jest lepszy od pisania publicznie


 No.14723

>>12781

nie jest lepszy


 No.14746

>>12779

>tam pisze że już naprawili to

szkoda
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads