[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


I2P mirror: Soon.

 No.12739

File: 1579694894888.jpg (60.56 KB, 169x229, 169:229, 11_mbcrl_sizenew[2].jpg)

Tak polski kontrwywiad OBCIĄGA KUTASA.

Nieoficjalnie: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pożegna się ze stanowiskiem

- Obecny szef rezygnuje z własnej inicjatywy - twierdzi rozmówca WP z kręgów Prawa i Sprawiedliwości, a do jego pracy "minister Kamiński nie miał zastrzeżeń".

https://opinie.wp.pl/nieoficjalnie-...pozegna-sie-ze-stanowiskiem-6470379057223297a

https://coub.com/view/270m3y

zapraszam - https://whyweprotest.net/

 No.12824

File: 1580037346895.jpg (51 KB, 167x227, 167:227, 10_kprcol_sizen[1].jpg)

Tak polski kontrwywiad OBCIĄGA KUTASA.

Maciej Duda o reportażu "Spowiedź agenta Tomka"

Tomasz Kaczmarek, były agent CBA, w reportażu "Superwizjera" TVN, wyemitowanym w sobotę w TVN24, po raz pierwszy zdradził kulisy operacji w sprawie tak zwanej willi Kwaśniewskich. Opowiedział między innymi, jak dokładnie wyglądało rozpracowywanie byłej pary prezydenckiej, Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich. Reporterzy "Superwizjera" dotarli też do nowych zeznań, w których obciąża on swoich byłych przełożonych.

https://tvn24.pl/polska/spowiedz-agenta-tomka-maciej-duda-o-reportazu-superwizjera-3322198

https://coub.com/view/9ek1l

zapraszam - https://whyweprotest.net/
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads