[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/poland/ - Poland

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 5 per post.


 No.40221[Reply]

File: 1594418692753.png (178.81 KB, 1360x689, 1360:689, e.png)

ovo.sc wstalo

14 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.40261


 No.40262

>>40261

>Dlatego będzie nowa deska. Policyjne trole się nie przebiją.

gdzie będzie? można już ją zobaczyć?


 No.40263

>>40261

>CO TO KURWA JEST???

To jest koniec waszecho honeypota /poland/ i początek prawdziwej wolności na prawdziwie wywrotowych deskach. Ciekawe co zameldujesz teraz przełożonemu? xDDDDDDDDDDd


 No.40264

>>40263

>i początek prawdziwej wolności na prawdziwie wywrotowych deskach.

wasza deska skończyła się zanim się zaczęła


 No.40265

>wasza deska skończyła się zanim się zaczęła

Możesz pomarzyć policjancie.
 No.32616[Reply]

File: 1592668701101-0.png (235.73 KB, 1016x622, 508:311, communism_in_germany.png)

File: 1592668701101-1.jpg (278.87 KB, 711x478, 711:478, commiejews23.jpg)

File: 1592668701101-2.png (129.14 KB, 652x3030, 326:1515, Jews in bolshevik communi(….png)

File: 1592668701101-3.jpg (82.8 KB, 550x594, 25:27, judiasm is communism.jpg)

File: 1592668701101-4.jpg (35.13 KB, 600x287, 600:287, communism.jpg)


15 posts and 14 image replies omitted. Click reply to view.

 No.36565

File: 1593683088851.webm (21.16 MB, 480x360, 4:3, 3-INTERNATIONAL JEWRY WON….webm)


 No.36566

File: 1593683171845.webm (13.02 MB, 450x360, 5:4, 4-INTERNATIONAL JEWRY WON….webm)


 No.37445

File: 1593882676772-0.webm (10.84 MB, 480x360, 4:3, Idi Amin - Plague of Jewi….webm)

File: 1593882676772-1.webm (11.14 MB, 640x480, 4:3, John Taylor Gatto - The P….webm)

File: 1593882676772-2.webm (7.74 MB, 570x240, 19:8, modern Education.webm)


 No.37450

File: 1593882929450.webm (4.2 MB, 640x360, 16:9, the-assault-on-art.webm)


 No.40259

File: 1594473172890-0.jpg (500.31 KB, 748x568, 187:142, jewish slavery2.jpg)

File: 1594473172890-1.webm (10.31 MB, 640x360, 16:9, (((THEIR))) ROLE IN THE W….webm)

File: 1594473172890-2.jpg (62.97 KB, 828x828, 1:1, 1594066631652.jpg)

File: 1594473172890-3.png (272.65 KB, 560x1432, 70:179, curacao jewish slave trade.png)

File: 1594473172890-4.webm (12.04 MB, 640x360, 16:9, david-duke-on-jewish-slav….webm)
 No.40256[Reply]

File: 1594471094214.jpg (76.6 KB, 750x430, 75:43, computer.jpg)

Polski rząd planuje złożyć ofertę ulokowania w Warszawie siedziby Europejskiego Centrum dot. Cyberbezpieczeństwa; taka lokalizacja potwierdziłaby rosnącą rolę Polski w UE w tym obszarze, a zarazem pomogła polskim ekspertom - poinformował resort cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji (MC) pracuje nad przygotowaniem oferty na ulokowanie w Polsce siedziby Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych. Centrum ma poprawić koordynację działań podejmowanych w poszczególnych państwach członkowskich w przemyśle oraz w obszarze badań i innowacji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Według resortu cyfryzacji, polski rząd (po zaakceptowaniu decyzji przez Radę Ministrów) złoży ofertę umiejscowienia siedziby Centrum w Warszawie. Jak uzasadniono, stolica spełnia wszystkie niezbędne wymogi stawiane w projekcie rozporządzenia ustanawiającego Centrum, w tym dotyczące m.in. posiadania siatki połączeń komunikacyjnych oraz zaplecza organizacyjnego - np. placówki oświatowe dla dzieci pracowników Centrum. MC wskazuje, że oprócz dobrej lokalizacji, Warszawa oferuje również najwyższej klasy zaplecze – projektowe, techniczne, naukowe, akademickie oraz społeczno-ekonomiczne.

Minister cyfryzacji, a zarazem pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski wskazał, że lokalizacja Centrum w Polsce potwierdziłaby rosnącą rolę i pozycję Polski w UE w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Dysponujemy wykwalifikowanymi kadrami, a ponadto corocznie na rynek nowoczesnych technologii trafia spore grono absolwentów polskich uczelni technicznych – siedziba Centrum w Polsce to możliwość zatrudnienia polskich specjalistów w instytucji unijnej, koordynującej aktywności UE w obszarze badań i rozwoju nowoczesnych technologii wykorzystywanych w cyberbezpieczeństwie

ocenił Zagórski.

Jego zdaniem, dzięki ulokowaniu Centrum w naszym kraju Polska stałaby się miejscem, w którym będą zapadać ważne decyzje dotyczące m.in. rozdysponowania na cyberbezpieczeństwo środków z programów UE, a także miejscem spotkań ekspertów oraz orgPost too long. Click here to view the full text.

 No.40257

File: 1594472137189.png (69.6 KB, 227x281, 227:281, text165.cleaned.png)

>Minister cyfryzacji, a zarazem pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski wskazał, że lokalizacja Centrum w Polsce potwierdziłaby rosnącą rolę i pozycję Polski w UE w obszarze cyberbezpieczeństwa.


 No.40258

File: 1594472355194.png (648.42 KB, 900x694, 450:347, text250.cleaned.png)
 No.39740[Reply]

File: 1594379367086.jpeg (33.49 KB, 474x474, 1:1, anon.jpeg)

Prośba o wykopanie bo trolle zakopują.

https://www.wykop.pl/link/5596621/rzadowe-boty-trolle-i-manipulacja/

Zrobiliśmy analizę tego jak działają rządowe trolle i przedstawiamy dowody ich istnieja. Cały artykuł powstał bo spora część ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, a niestety również mają prawa głosu przy wyborach.

Na lolifoxie trolle też są.

64 posts omitted. Click reply to view.

 No.40244

no


 No.40245

*no*


 No.40246

no


 No.40247

<b>no</b>


 No.40248

Jak bold? 😷🦠
 No.40242[Reply]

File: 1594455827028.jpg (80.33 KB, 750x430, 75:43, JegoSieNajbardziejBoicie.jpg)

"Rozstrzyga się przyszłość cywilizacyjna Polski. Czy Polska dalej ma być państwem chrześcijańskim, takim, jakim jest od ponad 1050 lat? Czy Polska ma być nadal budowana na tradycji narodowej?" - mówi portalowi Niezalezna.pl marszałek senior Antoni Macierewicz. Były minister obrony narodowej przestrzega, że ewentualny wybór Rafała Trzaskowskiego to powrót do "PRL-bis". "Cały ten aparat komunistyczny skupił się wokół pana Trzaskowskiego, bo on gwarantuje im ratunek" - uważa minister Macierewicz.

Marszałek Macierewicz z rozmowie z naszą reporterką ocenił, przed jakim wyborem staną Polacy w najbliższą niedzielę, kiedy będą wybierali prezydenta. W drugiej turze przeciwnikiem obecnego prezydenta, Andrzeja Dudy, będzie Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska).

Trzaskowski to jest powrót do PRL-bis i musimy mieć absolutną jasność. Bez względu na jego uśmiechy, jego miny, na jego krętactwo, które nieustannie uprawia, to jest powrót do PRL-bis

- uważa marszałek senior.

Rozstrzyga się przyszłość cywilizacyjna Polski. Czy Polska dalej ma być państwem chrześcijańskim, takim, jakim jest od ponad 1050 lat? Czy Polska ma być nadal budowana na tradycji narodowej? Czy Polska nadal ma być budowana na sile tego, czym jest polskość na prowincji polskiej, na wsi? Na polskiej inteligencji wywodzącej się z najwspanialszych czasów XIX wieku. Czy ma być budowana na tych, którzy przyjechali na czołgach rosyjskich? Bo taka jest przecież geneza olbrzymiej części aparatczyków komunistycznych, którzy teraz stanowią zaplecze Platformy Obywatelskiej

- tłumaczy.

Cały ten aparat komunistyczny skupił się wokół pana Trzaskowskiego, bo on gwarantuje im ratunek. On gwarantuje im, że "Okrągły Stół" nadal będzie dominował i nadal będzie fundamentem ich powodzenia. Tych ludzi, którzy zamienili legitymację PZPR na książeczkę czekową

- podkreśla były minister obrony narodowej.

Cała rozmowa z marszałkiem seniorem Antonim Macierewiczem:

Post too long. Click here to view the full text. No.40241[Reply]

File: 1594455730355.jpg (71.34 KB, 750x430, 75:43, Duda.jpg)

- 2017 rok, projekt zmiany ustawy o związkach zawodowych, Nowoczesnej, która w tej chwili siedzi w PO. Projekt, który de facto delegalizował związki zawodowe. Gdzie był wtedy pan Trzaskowski? Posłem był i głosował za tym, aby ten projekt, zły projekt szedł do kolejnego czytania. To hańba, panie Trzaskowski, a dzisiaj pan mówi, że pochyla się pan nad problemami pracowniczymi. - mówił w Zamościu Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "Solidarność".

- Pan prezydent na swojej trasie na każdym spotkaniu powtarza ten jeden najważniejszy postulat, który w 2015 r. był tak ważne, czyli obniżenie wieku emerytalnego. Nie sądziłem, że po 5 latach też będzie numerem jeden. Tylko nie wywołanym przez pana prezydenta, tylko przez kłamstwa kandydata Rafała Trzaskowskiego, który mówi, że teraz nie podwyższy wieku emerytalnego, a doskonale o tym wiemy, że był w rządzie Tuska i doskonale wiedział co robił i jak głosował. W 2016 r. nawet nie wiedział, że był posłem, że dostał szansę, by wtedy uderzyć się w pierś i powiedzieć: "popełniłem błąd, teraz będę głosował za projektem prezydenckim w sprawie obniżenia wieku emerytalnego". Ale nawet powieka mu się nie ruszyła - był przeciwny - mówił podczas wiecu wyborczego Andrzeja Dudy w Zamościu przewodniczący NSZZ "Solidarność", Piotr Duda.

Szef "S" podkreślał znaczenie wiarygodności w polityce.

- Zwracam się także z tego miejsca do związkowców, bo znowu mówimy o wiarygodności i niepamięci albo pamięci. 2017 rok, projekt zmiany ustawy o związkach zawodowych, Nowoczesnej, która w tej chwili siedzi w PO. Projekt, który de facto delegalizował związki zawodowe. Gdzie był wtedy pan Trzaskowski? Posłem był i głosował za tym, aby ten projekt, zły projekt szedł do kolejnego czytania. To hańba, panie Trzaskowski, a dzisiaj pan mówi, że pochyla się pan nad problemami pracowniczymi. Nad problemami pracowniczymi pochyla się NSZZ Solidarność i prezydent Duda

- powiedział Piotr Duda. No.40214[Reply]

File: 1594417489403.png (55.82 KB, 479x272, 479:272, PREKOGNICJA.png)

Prekognicja (późnołac. præcognition-, præcognitio, od łac. præcognoscere, „wiedzieć wcześniej”; od præ-, „przed, wcześniej, pra-” i cognoscere, „wiedzieć, być zaznajomionym z”, od co-, „z, razem; całkowicie, dokładnie, gruntownie” i gnoscere, noscere, gr. γιγνώσκειν gignōskein, „dowiedzieć się”) – w parapsychologii zjawisko paranormalne oznaczające wiedzę o zdarzeniach w przyszłości, której nie można wywieść z bieżącego stanu wiedzy (co odróżnia je od przewidywania czy prognozowania)[1]. Pojęcie jest związane z jasnowidzeniem, jednakże nie powinno się go z nim utożsamiać (gdyż we współczesnej parapsychologii jasnowidzenie traktuje się bardziej jako wiedzę o tym, co dzieje się w innej przestrzeni, lecz w tym samym czasie, a prekognicja oprócz psychotronicznej "podróży" w przestrzeni, daje jakoby dostęp do wiedzy o przyszłych zdarzeniach)[2].

Podobnie jak wszystkie zagadnienia parapsychologiczne, prekognicja jest zagadnieniem kontrowersyjnym i jest odrzucana przez środowiska naukowe, a budzi wątpliwości nawet wśród osób zajmujących się parapsychologią. Kwestionuje się istnienie tego zjawiska, a także prawdziwość bądź interpretację doświadczeń związanych z prekognicją. Nie istnieją wiarygodne źródła naukowe potwierdzające istnienie tego zjawiska i badanie go jest przykładem pseudonauki. No.39109[Reply]

File: 1594231899761.jpg (55.56 KB, 350x350, 1:1, pan-smiec.jpg)

temat ze zdemaskowaniem Pana Śmiecia jako Łukasza Jędrzejczaka z SKW osiągnął limit 300 postów i przestał się podbijać

archiwum tematu: https://web.archive.org/web/20200708180914/https://lolifox.cc/poland/res/15502.html

poniżej najważniejsze posty z tego i innych tematów na temat tożsamości Pana Śmiecia czyli Łukasza Jędrzejczaka z SKW

nowe informacje mile widziane

90 posts and 5 image replies omitted. Click reply to view.

 No.40130

>>40129

>Dlaczego nie dajesz pełnych nazwisk?

Jędrzejczak jest tchórzem, w internecie pozuje na groźnego, ale jakby miał powiedzieć temu Januszowi i Jarosławowi w twarz to by się zesrał w majtki


 No.40131

>>40130

ja się pytam dlaczego ty nie dajesz pełnych nazwisk?


 No.40134

>>40131

>ja się pytam dlaczego ty nie dajesz pełnych nazwisk?

ty bezczelna kurwo z SKW, ja kopiuję post Jędrzejczaka, skąd mam wiedzieć o kogo mu chodziło?


 No.40135

>ty bezczelna kurwo z SKW,

Przez chwilę myślałem że jesteś racjonalny, ale już poprawiam swoją pomyłkę.


 No.40138

Your computer or network may be sending automated queries. To protect our users, we can't process your request right now. For more details visit our help page
 No.40124[Reply]

File: 1594409258729.jpg (101.38 KB, 750x430, 75:43, TekturowyKandydat.jpg)

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski od 15 maja, czyli dnia, w którym zatwierdzono jego kandydaturę na prezydenta Polski, do 9 lipca miał 18 dni usprawiedliwionych nieobecności - poinformowała dziś rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka, pytana, ile w tym czasie prezydent miał dni wolnych.

15 maja zarząd PO jednogłośnie zaakceptował kandydaturę prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na prezydenta po tym, jak zrezygnowała z kandydowania Małgorzata Kidawa-Błońska. Trzaskowski zapowiadał, że mimo kandydowania nadal będzie zarządzał Warszawą, również zdalnie. "W momencie, kiedy będzie taki dzień, kiedy będę poza Warszawą, wtedy będę brał urlop" - zapewniał 17 maja.

Polska Agencja Prasowa zapytała w związku z tym ratusz, ile dni wolnych miał prezydent, odkąd został kandydatem. W odpowiedzi rzeczniczka ratusza podała, że od tego dnia do 9 lipca Trzaskowski miał 18 dni usprawiedliwionych nieobecności. Dni roboczych od 15 maja było 40.

Kilka dni po tym, jak ogłoszono jego start w wyborach prezydenckich, prezydent stolicy odwiedził województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie, gdzie spotykał się m.in. z burmistrzami tamtejszych gmin, a także samorządowcami przygranicznymi. Jeszcze w maju Trzaskowski złożył wizytę w Lubuskiem i Wielkopolsce, a w Poznaniu wygłosił przemówienie na placu Wolności.

3 czerwca, gdy marszałek Elżbieta Witek zarządziła wybory, rozpoczęła się zbiórka podpisów poparcia pod jego kandydaturą. W jej czasie odwiedzał miejscowości w województwach świętokrzyskim i małopolskim. 9 czerwca złożył w PKW 1,6 mln podpisów. Przez kolejne dni Trzaskowski odwiedzał miejscowości w województwach łódzkim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim.

Trzaskowski w tym czasie w Warszawie brał udział m.in. w niektórych konferencjach poświęconych sprawom miasta, czy w uroczystościach z okazji 30-lecia samorządu. W innych sprawach zastępowali go wiceprezydenci. Trzaskowskiego nie było np. na konferencji, na której poinformowano o blokadzie ponad 345 mln złotych planowanych wydatków budżetowych, a zarządzenie w tej sprawie w jego imieniu podpisaPost too long. Click here to view the full text. No.38000[Reply][Last 50 Posts]

File: 1594051936199.png (475.91 KB, 1280x1024, 5:4, whonix.png)

Szybko sprawdzimy kto tu naprawdę używa whonixa a kto tylko pierdoli ze swojego windowsa 10.

W konsoli Whonix Workstation nalezy wpisać polecenie

uname -a | md5sum

Proszę o podanie wynikowego hashu.

Ktoś, kto naprawdę używa Whonixa uzyska dzisiaj hash zaczynający się na 18.. a kończący na ..e7

Ciekawe czy zamelduje się choć jeden prawdziwy whonixowiec :)

322 posts and 34 image replies omitted. Click reply to view.

 No.40122

>xDDDDD ty sam jestes poglebiona wiedza

Tak, to dość trafne określenie.

>po waszej prowokacji doomheada

Nie mamy nic wspólnego z policyjnym sitcomem. Nie jesteśmy częścią policyjnego sitcomu ani eks-policyjnego kabaretu.


 No.40125

jestes


 No.40126

masz razme z ta amatorska holota, zalatw kogos z rosyjskim bieglym w pismie


 No.40147

File: 1594410923962.jpg (92.49 KB, 1024x683, 1024:683, strongman.jpg)

echo "$(uname -a)$(date +'%d/%m/%Y')"|sha1sum =

7fabd24931389242c5804b839dc8374414d988d4


 No.40936

Hejka, cybergeniusze!

Czy jest tu z nami JEDEN użytkownik Whonixa na tej gimbusowskiej desce?

Jeśli tak, to ten jeden ktoś będzie w stanie podać dzisiejszą wartość wynikową dla komendy weryfikacyjnej Whonixa:

echo "$(uname -a)$(date +'%d/%m/%Y')" | md5sum

Wynikowy hash zaczyna się od "a1" a kończy na "c7".
 No.39678[Reply]

File: 1594324712921.jpeg (10.4 KB, 300x250, 6:5, lolifoksiarz.jpeg)

naprawdę nie wyobrażacie sobie jak inni lolifoksiarze wyglądają? nie ciekawi was to? nieironicznie myślę że jesteście chadami

 No.39679

File: 1594325503233.jpg (80.97 KB, 1420x946, 710:473, Tsarnaev.jpg)


 No.39978

Beata Legowicz znana jako lafirynda z NATO nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera 95


 No.40072

>>39679

podoba mi się, można się z nim utożsamić nie to co z obrazkiem OP xD
 No.40067[Reply]

File: 1594405781590.jpg (142.62 KB, 750x430, 75:43, #DUDA2020.jpg)

Polska będzie tak silna, jak silny będzie Śląsk - mówił dziś na wiecu w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił też, że na Śląsku rządy PO „zamiast dialogu, miały kule dla górników”. - Politycy PO, z Rafałem Trzaskowskim, mają dość tego, że Polsce i Polakom się udało – dodał.

Podczas spotkania z mieszkańcami Katowic premier mówił, że „kiedy 100 lat temu wykuwała się Polska, to zarówno wtedy Polska była tak silna, tak wielka, tak trwała, jak silny był Śląsk, jak mocno Śląsk osadzony był w Polsce, a jednocześnie jak mocno Polska była osadzona na Śląsku i tak samo po latach, mimo epok, które mijają, mimo komunizmu, wojen, tak samo jest dzisiaj - Polska będzie tak silna, jak silny będzie Śląsk”.

Jak podkreślił, każdy musi to rozumieć i to rozumie prezydent Andrzej Duda.

Morawiecki przypomniał również wydarzenia z niedawnej historii Śląska, kiedy pięć lat temu w Zabrzu i Jastrzębiu Zdroju „zamiast dialogu władza Platformy Obywatelskiej miała kule dla górników”; podkreślał, że o tym trzeba pamiętać. - Co wtedy robił pan Rafał Trzaskowski? Z jego przyjaciółką Ewą Kopacz i minister spraw wewnętrznych panią (Teresą) Piotrowską? Bardzo mocno tę akcję afirmowali - dodał.

- Pamiętamy również, że w tych haniebnych miesiącach Platformy Obywatelskiej, nie tak dawno temu, pan Andrzej Duda, wtedy jeszcze kandydat, zabrał jednoznacznie głos, potępił ten czyn, tę przemoc wobec górników

- podkreślił szef rządu.

W dalszej części wystąpienia Morawiecki mówił, że dobre zmiany mogą się dziać pod „wielkim kierunkiem” prezydenta Andrzeja Dudy. Wspomniał o tym, że "niektórzy politycy PO krzyczą: „mamy dość”" i spytał ich czego mają dość.

- Tego, że bezrobocie jest najniższe w III RP. Tego, że Polska najlepiej sobie poradziła z epidemią, przy bardzo niskim deficycie, (…) że mamy mieć najsilniejszy wzrost gospodarczy w najbliższych latach, że ubóstwo jest najniższe w ostatnich trzydziestu latach, tego, że powstrzymaliśmy falę islamskich migrantów. Tego macie dość? - kontynuował. - A może macie dość tego, że prezydent zniósłPost too long. Click here to view the full text. No.40057[Reply]

File: 1594405032748.jpg (180.56 KB, 750x430, 75:43, GrajdolekMafiiOrazBND.jpg)

Najpierw opinią publiczną wstrząsnęły doniesienia o tym, że niepełnosprawna Anna Derewienko została wykluczona z listy podopiecznych fundacji, której prezesem jest radna PO w Bydgoszczy. Powodem miało być wsparcie, którego młoda kobieta udzieliła Andrzejowi Dudzie w drugie turze wyborów prezydenckich. Dziś ujawniono, że problemy ma znany gdański piekarz, Grzegorz Pellowski. Rządzony przez Aleksandrę Dulkiewicz ratusz pozbawił właśnie piekarnię stałych zamówień. Kilka dni wcześniej Pellowski ogłosił swoje poparcie dla Andrzeja Dudy.

Na finiszu kampanii coraz częściej możemy dostrzec zwiększony poziom agresji i niechęci sympatyków opozycji wobec swoich politycznych przeciwników. Czasem przybiera ona naprawdę radykalne formy.

W czwartek na jaw wyszło, iż niepełnosprawna młoda kobieta została pozbawiona wsparcia fundacji po tym, jak na Facebooku stwierdziła, że popiera Andrzeja Dudę.

„Informacja z ostatniej chwili: Nie jestem już podopieczną Fundacji Dum Spiro Spero z siedzibą w Bydgoszczy, której prezesem jest radna miasta Bydgoszczy, pani Katarzyna Zwierzchowska, zasiadająca także w kilku komisjach Urzędu Miasta, przydzielających fundusze na działania kulturalne i oświatowe, a także odpowiedzialna za działania miasta promujące miasto Bydgoszcz. Zostałam wykluczona z Fundacji przez jej zarząd, który powołał się na bliżej nieokreślone niestosowne moje zachowanie, w wyniku którego rzekomo utracił sponsora”

- napisała niepełnosprawna Anna Derewienko.

Tego dnia przewodnicząca Forum Młodych PiS we Wrocławiu zaapelowała o zaprzestanie siania nienawiści. W krótkim filmie tłumaczy, dlaczego zagłosuje na prezydenta Andrzeja Dudę i na jaką agresję jest narażona tylko w związku ze swoimi poglądami.

Tortem w piekarza

Jednak stopień emocji nie opada. Tym razem kłopoty ma znany gdański piekarz Grzegorz Pellowski. Powód? Kilka dni temu piekarz poparł w mediach społecznościowych ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudę. Film z poparciem został opublikowany na profilu Kacpra Płażyńskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości.

Post too long. Click here to view the full text.


 No.40036[Reply]

File: 1594402346663.jpg (92.45 KB, 750x430, 75:43, BilderbegPonadPrawem.jpg)

Portal Niezalezna.pl dotarł do nagrania, na którym widzimy, jak spieszący na kolejne spotkanie Rafał Trzaskowski za nic ma przepisy prawa drogowego! Na trasie Nysa - Racibórz (Droga Krajowa 41) pędzi z dużą prędkością i… wyprzedza innych uczestników ruchu na linii ciągłej! Poczuł się uprzywilejowany? ZOBACZCIE NAGRANIE!

Już tylko godziny dzielą nas od rozpoczęcia ciszy wyborczej przed drugą turą wyborów prezydenckich. Mówiąc o nich w Nysie (woj. opolskie) Rafał Trzaskowski oświadczył: "Albo teraz, albo nigdy". Przestrzegał, że "ta władza", prezes PiS Jarosław Kaczyński i inni politycy PiS, zamiast pracować, robią kampanię Dudzie "za publiczne pieniądze".

Ta przemowa kandydata KO musiała dodać mu skrzydeł - w ostatnich chwilach kampanii przyłapaliśmy bowiem Rafała Trzaskowskiego na łamaniu przepisów drogowych!

Portal Niezalezna.pl dotarł do nagrania, na którym widać, jak jego kampanijne auto, jadące z dużą prędkością, wyprzedza innych uczestników ruchu na… linii ciągłej.

Trzaskowski poczuł się uprzywilejowany? Najwidoczniej. Rzecz działa się na trasie Nysa - Racibórz, na drodze krajowej 41.

ZOBACZCIE NAGRANIE:

https://static.ftpn.pl/player/player2.php?f=/uploads/dokumenty/340032/trzasskowski1.mp4

https://static.ftpn.pl/player/player2.php?f=/uploads/dokumenty/340032/trzaskowski2.mp4 No.38408[Reply]

File: 1594130874871.jpeg (570.67 KB, 1200x800, 3:2, bomba.jpeg)

==NOWA TEORIA MATURALNA== Kliknij by przeczytać

emaile w matury 2019 różniły się od tych z 2020. te pierwsze były wygenerowane losowo z templatki wrzuconej przez anona natomiast te drugie już były pisane przez nastolatków za Torem

pozwala to przypuszczać że alarmy w 2019 naprawdę wysłali Rosjanie, w końcu jedyne co trzeba było zrobić to wkleić w skrypt te sformułowania i wysyłać

każdy kto śledził matury 2020 widział że treści były bardzo zróżnicowane od pedofila, nauczyciela chemii, terrorysty po rzezimieszka chcącego worek złota i były pisane przez człowieka w sensie skrypt nie losował

ta teoria jest sensowna chyba że matury 2020 też się okażą przeprowadzone przez Rosjan wtedy można ją zakopać

ja wiem że matury 2020 były dokonane przez nastolatków za Torem ponieważ… kolega mi się pochwalił na Signale że to on zrobił, wierzę mu na słowo

50 posts omitted. Click reply to view.

 No.39984

Beata Legowicz znana jako lafirynda z NATO nie potrafi samodzielnie obsługiwać komputera 100


 No.40028

>cicho bo jak przypomną ludziom o alarmach tamtych i kolejnych to ludzie zobaczą że ktoś to robi bezkarnie i sami też spróbują

chcesz powiedzieć że w mediach jest embargo na pisanie o fałszywych alarmach bombowych?

przecież mnóstwo mediów o tym pisze, także w 2020

nawet były tu linki


 No.40029

>>40028

>chcesz powiedzieć że w mediach jest embargo na pisanie o fałszywych alarmach bombowych?

dokładnie tak jest


 No.40030

>Uczestniczyłem w akcji identyfikacji oficerów GRU za pomocą systemów RAMPART-A i BULLRUN.

Ja strzelalem do żydów w Jedwabnem, a także brałem udział w Akcji Wisła


 No.40044

>Ja strzelalem do żydów w Jedwabnem, a także brałem udział w Akcji Wisła

Tak, tak podejrzewałem.
Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads