[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/karaluszek/ - Karaluszek :3

Zapraszame

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 1 per post.


 No.1[Reply]

File: 1578075773648.png (12.55 KB, 275x275, 1:1, kara lgbt.png)

Zapraszam do miłej zabawy z karaluszkiem! :3

1. Zakaz atencjowania się

2. Zakaz plackowania

Zapraszamy na naszego d

https://discord.gg/K93D68

3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.26

>Zakaz plackowania

więc na huj to komu?
 No.25[Reply]

File: 1589152273683.jpg (15.44 KB, 230x298, 115:149, klod fryzurka na sierżanta….jpg)

umuwmy sie No.19[Reply]

File: 1588284815542.png (473.73 KB, 434x722, 217:361, anime cykop.png)

kompromitacja oskarkowego ścierwa z kara

 No.23

YouTube embed. Click thumbnail to play.
 No.21[Reply]

File: 1588284942495.jpg (409.84 KB, 900x900, 1:1, kotlet sojowy.jpg)

rajd na orgonity nitka zapierdalaj

 No.22

guwno dla ulomkow
 No.20[Reply]

File: 1588284836505.gif (1.39 MB, 372x380, 93:95, 1572148754762.gif)

elo No.16[Reply]

File: 1586731710588.jpg (22.65 KB, 250x250, 1:1, 11.jpg)

TomaszeK

 No.17

File: 1586731731787.jpg (14.16 KB, 125x125, 1:1, 22.jpg)


 No.18

File: 1586731743809.jpg (12.03 KB, 125x125, 1:1, 33.jpg)
 No.15[Reply]

File: 1585205969949.png (97.69 KB, 233x311, 233:311, 1577593797854.png)

vvvvvvvvvvvvvvvvvv No.12[Reply]

File: 1582142616243.jpg (24.26 KB, 800x800, 1:1, qpa.jpg)

stawiam tu klocka i spierdalam, elo

 No.13

get
 No.7[Reply]

File: 1578076181601.jpg (6.36 KB, 180x114, 30:19, akm.jpg)

musimy tych ludzi zniszczyć ci ludzie robią zło

 No.10

File: 1578077000597.png (46.08 KB, 256x128, 2:1, michal gieres odkrywa taje….png)

nawet jak jeden rol się nawróci i do mnie zadzwoni w piątek to będę zadowolony
 No.9[Reply]

File: 1578076439219.jpg (82.95 KB, 1024x683, 1024:683, beitar.jpg)

Karaluszek testeuje coś No.3[Reply]

File: 1578075950996.jpg (34.55 KB, 480x640, 3:4, steam.jpg)

siemanko

 No.8

File: 1578076234524.jpg (85.22 KB, 806x896, 403:448, ufnal2.jpg)

michal gieres placzek sie poplakal
 No.4[Reply]

File: 1578076039015.png (68.23 KB, 271x288, 271:288, 111.png)

heja banana

 No.6

>>4

cześć
 No.5[Reply]

File: 1578076101350.jpg (32.82 KB, 360x360, 1:1, 161.jpg)

ale jajaDelete Post [ ]
[]
Previous [1] Next | Catalog
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads