[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/karaluszek/ - Karaluszek :3

Zapraszame

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File *
* = required field[▶ Show post options & limits]
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 1 per post.


 No.1[Reply]

File: 1578075773648.png (12.55 KB, 275x275, 1:1, kara lgbt.png)

Zapraszam do miłej zabawy z karaluszkiem! :3

1. Zakaz atencjowania się

2. Zakaz plackowania

Zapraszamy na naszego d

https://discord.gg/K93D68

4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.
Post last edited at

 No.27

co to za discord? to nie jest chyba tan słynny rak karacord? mode wypierdol to bo odstrasza anonów
 No.25[Reply]

File: 1589152273683.jpg (15.44 KB, 230x298, 115:149, klod fryzurka na sierżanta….jpg)

umuwmy sie No.19[Reply]

File: 1588284815542.png (473.73 KB, 434x722, 217:361, anime cykop.png)

kompromitacja oskarkowego ścierwa z kara

 No.23

YouTube embed. Click thumbnail to play.
 No.21[Reply]

File: 1588284942495.jpg (409.84 KB, 900x900, 1:1, kotlet sojowy.jpg)

rajd na orgonity nitka zapierdalaj

 No.22

guwno dla ulomkow
 No.20[Reply]

File: 1588284836505.gif (1.39 MB, 372x380, 93:95, 1572148754762.gif)

elo No.16[Reply]

File: 1586731710588.jpg (22.65 KB, 250x250, 1:1, 11.jpg)

TomaszeK

 No.17

File: 1586731731787.jpg (14.16 KB, 125x125, 1:1, 22.jpg)


 No.18

File: 1586731743809.jpg (12.03 KB, 125x125, 1:1, 33.jpg)
 No.15[Reply]

File: 1585205969949.png (97.69 KB, 233x311, 233:311, 1577593797854.png)

vvvvvvvvvvvvvvvvvv No.12[Reply]

File: 1582142616243.jpg (24.26 KB, 800x800, 1:1, qpa.jpg)

stawiam tu klocka i spierdalam, elo

 No.13

get
 No.7[Reply]

File: 1578076181601.jpg (6.36 KB, 180x114, 30:19, akm.jpg)

musimy tych ludzi zniszczyć ci ludzie robią zło

 No.10

File: 1578077000597.png (46.08 KB, 256x128, 2:1, michal gieres odkrywa taje….png)

nawet jak jeden rol się nawróci i do mnie zadzwoni w piątek to będę zadowolony
 No.9[Reply]

File: 1578076439219.jpg (82.95 KB, 1024x683, 1024:683, beitar.jpg)

Karaluszek testeuje coś No.3[Reply]

File: 1578075950996.jpg (34.55 KB, 480x640, 3:4, steam.jpg)

siemanko

 No.8

File: 1578076234524.jpg (85.22 KB, 806x896, 403:448, ufnal2.jpg)

michal gieres placzek sie poplakal
 No.4[Reply]

File: 1578076039015.png (68.23 KB, 271x288, 271:288, 111.png)

heja banana

 No.6

>>4

cześć
 No.5[Reply]

File: 1578076101350.jpg (32.82 KB, 360x360, 1:1, 161.jpg)

ale jajaDelete Post [ ]
[]
Previous [1] Next | Catalog
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads