[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/int/ - International

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 1 per post.


21d036 No.89

File: 1582228505651.jpg (64.58 KB, 168x218, 84:109, 15_nlpicasize[1].jpg)

Afera w wydziale ruchu drogowego. Policjant przyjmował łapówki na S8? Usłyszał 17 zarzutów

Policjant z tomaszowskiej drogówki od stycznia zeszłego roku miał przyjmować łapówki w zamian za odstąpienie od wypisania mandatu. Został aresztowany na 3 miesiące.

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,351…ura.html?disableRedirects=true&squid_js=false

milicyjnei kurwy przestaniesz się bac będziesz się z niei śmiać ㋛[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads