[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]

/int/ - International

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 1 per post.


c5039e No.83

File: 1582056339628.jpg (20.29 KB, 173x223, 173:223, efEcGj5ozc-14[1].jpg)

Your request looks automated; Post discarded. Try refreshing the page. If that doesn't work, please post the board, thread and browser this error occurred on on /mod/.

219efc No.110

File: 1585255270836.jpg (12.7 KB, 150x200, 3:4, 851454[2].jpg)

Andrzej Duda Bariery usunięte. Na Okęciu wylądował pierwszy z kilku samolotów, którymi dziś i w najbliższych dniach przyleci do Polski indywidualne wyposażenie ochronne dla służb medycznych zakupione w Chinach przez różne polskie instytucje (ARP, ARM, KGHM). drive.google.com/file/d/1Kf2uut…

https://mobile.twitter.com/MichalSzczerba/status/1243208949144395776

https://coub.com/view/1r8ddq


9130a0 No.111

File: 1585337612540.jpg (13.72 KB, 150x200, 3:4, 1053605[1].jpg)

CYBER_MIL_PL Dziękujemy za udział w naszej zabawie i rozwikłanie #CyberZagadka! Prawidłowe wyniki są 4. W ich znalezieniu pomocna była znajomość hipotezy Goldbacha. Dla osoby, która pierwsza podała prawidłowy wynik mamy obiecany kubek. @BonusPlay3 odezwij się na [email protected]! pic.twitter.com/4d6TvY5nyB

https://mobile.twitter.com/CYBER_MIL_PL/status/1243535468991524866/photo/1

Hanna Gill-Piątek Coś jest nie tak. Wystawcą certyfikatów bezpieczeństwa dla serwerów Kancelarii Sejmu RP jest spółka wykreślona z KRS, wokół której była afera szpiegowska a jej były prezes jest Honorowym Konsulem Federacji Rosyjskiej w Szczecinie. #GłosowanieOnLine #SejmRP #IXKadencja #HGP pic.twitter.com/t30QhZpVEf

https://mobile.twitter.com/HannaGillPiatek/status/1243540167824150528

https://coub.com/view/23x3e3


e0759d No.112

File: 1585337680743.jpg (17.15 KB, 157x213, 157:213, 03_kowsize[1].jpg)

Stanisław Żaryn

#Fakenews o rzekomym wycofaniu się z podwyżek dla żołnierzy to kolejna próba siania niepokoju i chaosu informacyjnego w instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo RP. #WojskoPolskie jest stale na celowniku w wojnie informacyjnej. Jak pisał min. @mblaszczak takie ataki bada #SKW twitter.com/mblaszczak/sta…

https://mobile.twitter.com/StZaryn/status/1243601225511288837

https://coub.com/view/1kp7v6


cba65e No.120

File: 1586025776052.jpg (12.48 KB, 173x223, 173:223, 282b425Yzy-12[1].jpg)

Mariusz Błaszczak Skutecznie walczymy z #fakenews. Zidentyfikowaliśmy żołnierza, który sfałszował pismo ws. rzekomej rezygnacji z przyznania podwyżek w Wojsku Polskim. Stosujemy politykę „zero tolerancji dla osób szerzących dezinformację”.Dziękuję Służbie Kontrwywiadu Wojskowego za sprawną reakcję

https://mobile.twitter.com/mblaszczak/status/1246402155432591360

https://coub.com/view/23x3e3
[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create ]
Top threads