[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]

/int/ - International

Catalog

Name
Email
Subject
Comment *
File
* = required field[▶ Show post options & limits]
Options
Password (For file and post deletion.)

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, mp3, webm, mp4
Max filesize is 32 MB.
Max image dimensions are 10000 x 10000.
You may upload 1 per post.


 No.57

File: 1601405329210.jpg (14.22 KB, 120x160, 3:4, e82ab1[1].jpg)

Karol Molenda

Spotkanie Szefów Obrony #V4 było bardzo dobrą okazją do zaprezentowania modelu tworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni #WOC. Moja prezentacja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, co jest potwierdzeniem, że założenia i kierunki rozwoju programu @CYBER_MIL_PL są właściwe 🇵🇱💪 twitter.com/CYBER_MIL_PL/s…

https://mobile.twitter.com/MolendaKarol/status/1310923258179530753

https://coub.com/view/22rd5o[Return][Go to top][Catalog][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[]
[ Home / Boards / Banlist / Search / Login / Tor mirror / Overboard / Create / Wiki (BETA) ]
Top threads